Beste aanwezigen,
Als voorzitter heet ik, mede namens mijn collega´s in het bestuur, jullie allen van harte welkom op de 1e nieuwjaarsreceptie van COM Flevoland.
Laat ik allereerst beginnen met u allen een mooi en succesvol 2020 toe te wensen en een toost uit te brengen op jullie gezondheid.
Ook in 2019 is een ieder op zijn manier geconfronteerd met het verlies van mensen die hem of haar dierbaar waren .
Voordat ik met mijn speech wil beginnen, wil ik graag een moment van stilte voor diegene die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.
Mensen binnen onze vereniging maar ook mensen die wij persoonlijk moeten missen.

Het is een goed gebruik dat de voorzitter van het bestuur een nieuwjaarsrede uitspreekt en daarin terugkijkt op het afgelopen jaar 2019 en vooruitblikt op het komende jaar 2020. Daarnaast zou het dit jaar ook best gepast zijn, gezien het 70 jarig bestaan van COM Nederland, dat ik uitgebreid zou stil staan bij de ontstaansgeschiedenis van onze vereniging. Dat ga ik vandaag niet doen.
De verenigingsgeschiedenis staat immers beschreven op onze website onder de aansprekende koppen:
Toen samen, nu samen,
Eens Marinier, altijd Marinier
Verbondenheid, Kracht en Toewijding.
Op dit laatste kom ik trouwens straks nog even terug!
En nee, ik wil het gezellig samenzijn hier vandaag niet al te lang onderbreken met beschouwingen over datgene dat inmiddels al weer geschiedenis is geworden. Waar ik nog wel kort bij wil stilstaan, is het lustrumjaar 2020 en daar waar het bij COM Flevoland natuurlijk ook primair over moet gaan en dat is verbondenheid onder oud- en actief dienende mariniers te bestendigen en te bevorderen.
2019 hebben we achter ons gelaten. Voordat ik vooruit ga kijken op 2020 wil ik graag nog heel even terugblikken op 2019.

Het jaar 2019 in vogelvlucht:
• het jaar waarin we als volwaardige afdeling zijn gestart.
• het jaar waarin we veelvuldig contact hebben gezocht met onze achterban.
• het jaar waarin we hebben deelgenomen aan diverse activiteiten.
• het jaar waarbij we hebben deelgenomen aan diverse herdenkingen o.a.; 4 mei, de Indië herdenking en uiteraard de  herdenking op 10 december op het Oostplein.
• het jaar waarin we hebben deelgenomen aan de landelijke sport- en speldag met zeer goede resultaten.
• Het jaar van wisselingen in het bestuur.
• Het jaar waarin de basis is gelegd voor jaarlijks terugkerende viering van onze korpsverjaardag met bijbehorende tradities binnen afdeling Flevoland.

Kortom een jaar van veel leren en vergaderen. Langzaam aan (soms voor mij te langzaam, maar dat zit nu eenmaal in mijn DNA) begint er structuur te komen en zijn we op het juiste pad terecht gekomen. Er is een duidelijke taakverdeling aan het ontstaan, hetgeen zich in 2020 moet gaan laten zien!

Dan het jaar 2020:
Het bestuur en de diverse commissieleden zijn erg ambitieus voor 2020. Zo heeft de activiteitencommissie een globale jaarplanning gemaakt die er goed uit ziet.
Diverse deelnames aan herdenkingen staan ook wederom in de planning. Hierbij wordt uitdrukkelijk een beroep gedaan op deelname van leden uit onze afdeling. Laten we wel zijn; je kan ook deelnemen aan een herdenking zonder COM tenue. Er staan als blok zegt meer als een enkeling in een mooi tenue.

Wat mij zorgen baart is de instroom van nieuwe leden. Wij zullen als vereniging op zoek moeten gaan om oud en actief dienende mariniers aan ons te binden als lid. Dit is niet makkelijk maar wel noodzakelijk. Ook landelijk is dit een aandachtspunt. Maar laten wij als afdeling Flevoland er een voortouw in gaan nemen en ons sterk maken om deze mensen er van te overtuigen dat het COM niet oubollig en alleen maar voor ouwe knarren is.
We leven nu eenmaal in een tijdperk van verandering. Of liever gezegd, we hebben te maken met verandering van tijdperk. Er moeten stappen worden gezet waardoor onze toekomst er anders zal gaan uitzien, niet alleen in privéopzicht maar juist ook in het verenigingsleven.
Vernieuwing is soms noodzakelijk en hoeft niet bij voorbaat in te houden dat het oude niet goed is of niet meer toepasbaar is. De juiste mix van deze twee met respect voor elkaar moet ons daar bij gaan helpen.

Ander puntje van zorg zijn de financiën. Voor ons als bestuur zal hier veel aandacht aan gegeven (moeten) worden. Afgezonderd eventuele vrijwillige bijdrages en eventuele subsidies zal er ook gezocht moeten worden naar andere inkomstenbronnen. Sponsorring en of eenmalige giften zou hier een uitkomst kunnen bieden. Kijk dus in uw directe omgeving of er iets mogelijk is, werkgevers, kennis die een kroeg heeft, rijke oom of tante, het maakt niet uit. Ideeën daarover zijn altijd welkom.

2020 is het jaar van meerdere lustrums. Je zou bijna zeggen een feestjaar. Ik zeg bewust bijna want naast de viering van de 355e verjaardag van het Korps Mariniers en de daaraan verbonden festiviteiten en het 70 jarig bestaan van onze verenging zal Nederland ook het hoogtepunt van 75 jaar bevrijding gaan beleven. Daar waar mogelijk zullen wij daar acte de presence geven.

Verbondenheid, Kracht en Toewijding:
Zoals eerder gemeld zou ik nog op onze korpswaarden terugkomen.
Ook in 2020 wederom de Reünie omgeven met Sport en Spel in Doorn. Laten wij ons zelf nu eens presenteren met meerdere teams dit jaar en laten zien dat er, juist in de polder, verbondenheid is.
De vrouwen lijken af en toe enthousiaster dan de mannen…… Zijn zij misschien onze kracht?

 

Dan de korpsviering. Onze 355e verjaardag:
Dit lustrum zal wederom groots gevierd gaan worden in Rotterdam. De datum, 12 december, is alom bekend. Ook hier weer: laat zien dat we onze korpswaarden hoog hebben zitten en wij, wat mij betreft met een volle bus naar Rotterdam gaan afreizen. (of 2 of 3)
Toewijding: Ik denk dat wij als bestuur ons hebben gecommitteerd om de verbondenheid onder oud- en actief dienende mariniers te bestendigen en te bevorderen in onze polder. Dit kunnen wij als bestuur niet alleen. Binnen elke vereniging gaat het niet om individuen, maar om het collectief. Zo ook bij onze club. Elkaar blijven ontmoeten en ook actieve deelname van onze leden zal daarbij een grote rol gaan spelen.

Ik sluit nu af met jullie allen, en ook degene die hier vandaag niet bij kunnen zijn, een heel gezellig en vooral gezond lustrumjaar 2020 toe te wensen en dat we elkaar maar vaak mogen tegenkomen.

Frans van der Schuur
Voorzitter COM Flevoland